Newsletter

Zapojte sa do nášho mailinglistu a dostávajte informácie o aktuálnych novinkách a akciách.

Bookmark and Share
ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti FALCO SK, s.r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

ZÁRUČNÁ DOBA

FALCO SK, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri výrobkoch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov,  FALCO SK, s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých výrobkoch je záručná doba 12 mesiacov.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. zák.).

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

- je predložený originálny faktúry,
- tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, atď.)

POVINNOSTI VOČI REKLAMUJÚCEMU

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru  alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)

Ak sa na výrobku  opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčastne, má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.). Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád  sa považujú súčastne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa §627 Obč. zák.).

Ak reklamovaný tovar v záručnej dobe nebol opravený do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 5. c) (podľa §19 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

V Banskej Štiavnici, 1.7.2006

Ing.Róbert Kováč
konateľ